Categories: Uncategorized

vinthaxoum

Share

ສັດຕະວະແພດ

ສາຂາ​ ສັດຕະວະ​ແພດ
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ 5 ປີ
ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ນິຍາມ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ

ສາຂາ​ສັດຕະວະ​ແພດ ແມ່ນວິທະຍາສາດຂະ​ແໜງໜຶ່ງ ທີ່​ສຶກສາກ່ຽວກັບ​ສັດ ​ແລະ ການແພດສໍາລັບສັດ ເຊັ່ນ: ການປ້ອງກັນ, ບົ່ງມະຕິ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດ ​ແລະ ການ​ບາດ​ເຈັບ​ຂອງສັດປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ.  ສາຂານີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດສະເພາະດ້ານໃນການຮັກສາສັດ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ສັດລ້ຽງ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.  ນອກຈາກນັ້ນ, ສາຂານີ້ ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການ​ປ້ອງ​ກັນການ​ແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດ ຈາກ ສັດ ​ສູ່​ ຄົນ ອີກ​ດ້ວຍ.

ວິຊານີ້ຮຽນກ່ຽວກັບ

ສາຂາສັດຕະວະແພດ ຮຽນກ່ຽວກັບ ໂຄງສ້າງ ແລະ ສະລີລະສາດຂອງສັດ ລວມທັງພຶດຕິກໍາ ແລະ ນິໄສຂອງສັດ ແຕ່ລະຊະນິດ ເພື່ອແນ່ໃສ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ທີ່ເກີດຂື້ນກັບສັດ ເຊັ່ນ: ການບົ່ງມະຕິພະຍາດສັດ, ພະຍາດຕິດແປດຈາກສັດ ສູ່ ຄົນ, ໂພຊະນາການຂອງສັດ, ການກວດກາອະນາໄມ, ຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສຶກສາກ່ຽວກັບ ສາເຫດ ແລະ ຕົ້ນຕໍຂອງພະຍາດສັດ ແລະ ວິທີການປີ່ນປົວທາງການແພດ ໃຫ້ແກ່ສັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວິທີການຜ່າຕັດສັດ.

ວິທີການສອນ

ການຈັດວິທີການຮຽນ-ການສອນ ແມ່ນຈະລວມມີທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໄປພ້ອມໆກັນເຊິ່ງພາກທິດສະດີທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນນັ້ນຈະກວມເອົາ 50% ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ 50% ເຊັ່ນ: ຝຶກວິທີການບົວລະບັດ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ສັດ; ບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ຜ່າຕັດສັດ; ມີການຂຽນບົດລາຍງານໃນວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ມີການວິໄຈໃນຫ້ອງທົດລອງ; ບາງວິຊາຈະໄດ້ລົງສໍາຫຼວດເພື່ອເກັບກຳສະຖິຕິ ແລະ ສຶກສາວິທີການລ້ຽງສັດຢູ່ຕາມໝູ່ບ້ານ.

ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນສາຂານີ້ຄວນມີ

ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ​ທໍາມະຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຊີວະສາດ ແລະ ເຄມີສາດ; ເປັນຄົນ ທີ່ມີຄວາມອົດທົນ, ຮັກ ແລະ ​ມີຄວາມ​ຜູກ​ພັນ​​ທີ່ດີຕໍ່ສັດ; ມີທັກສະ ໃນການວິເຄາະ ແລະ ມີຄວາມຄິດທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ແລະ ມີຄວາມມັກ ​ແລະ ສົນໃຈ ຕໍ່ບັນດາປະເພດສັດ ກໍ່ຄື ສາມາດເຮັດວຽກກັບສັດໄດ້.

ຄວາມ​ສາມາດຫຼັງຈາກ​ຈົບ​ການ​ສຶກສາ

ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໃນພາກວິຊານີ້ຈະມີທັກສະໃນການສິດສອນ ຫຼື ຝຶກຊ້ອມທັກສະຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສັດ; ມີທັກສະ ໃນການສັງເກດ ແລະ ວິນິດໄສພະຍາດສັດ; ມີຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບ ສັດ ລວມທັງພະຍາດທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນ ແລະ ທັກສະໃນການກວດສອບ ເຊື້ອທີ່ປົນເປື້ອນໃນຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ.

ທາງເລືອກໃນການປະກອບອາຊີບ

ສາມາດປະກອບອາຊີບ ເປັນ ໝໍປົວພະຍາດສັດ ຫຼື ສັດຕະວະແພດ, ນັກຈັດການຟາມ, ນັກການຢາກ່ຽວກັບສັດ, ເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ກວດສອບເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງພະຍາດກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ເປັນອາຈານສອນ ສາຂາສັດຕະວະແພດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກສຶກສາ ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ເພື່ອເປີດຄລີນິກ ຫຼື ຫ້ອງກວດພະຍາດສັດ ດ້ວຍຕົນເອງອີກດ້ວຍ.

ວິຊາຮຽນ

ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

 1. ຊີວະເຄມີທາງສັດຕະວະແພດ
 2. ຄັບພະວິທະຍາທາງສັດຕະວະແພດ
 3. ການປັບປຸງພັນສັດ ແລະ ພະຍາດທາງກໍາມະພັນ
 4. ພືດເປັນຢາ
 5. ພຶດຕິກໍາ, ການຄວບຄຸມສັດ ແລະ ການລ້ຽງສັດ
 6. ວິຊາສັດຕະວະແພດທົ່ວໄປ
 7. ການຜະລິດສັດໃຫຍ່
 8. ການຜະລິດສັດນໍ້າ
 9. ສຸຂະພາບສັດລ້ຽງ

ໝວດຄວາມຮູ້ວິຊາສະເພາະສັດຕະວະແພດ

 1. ສະລີລະສາດສັດຕະວະແພດ
 2. ຈຸລະຊີວະວິທະຍາທາງສັດຕະວະແພດ
 3. ກາຍຍະວິພາກສັດຕະວະແພດ
 4. ໄວຣັສວິທະຍາທາງສັດຕະວະແພດ ຫຼື ຈຸລະໂລກ
 5. ພູມຕ້ານວິທະຍາທາງສັດຕະວະແພດ
 6. ກາຝາກທາງສັດຕະວະແພດ
 7. ການຢາສັດຕະວະແພດ
 8. ພະຍາດວິທະຍາທົ່ວໄປທາງສັດຕະວະແພດ
 9. ແມງໄມ້ ແລະ ໂປໂຕຊົວທາງສັດຕະວະແພດ
 10. ພະຍາດວິທະຍາສະເພາະລະບົບທາງສັດຕະວະແພດ
 11. ພະຍາດຕິດແປດສັດໃສ່ຄົນ
 12. ພຶດວິທະຍາທາງສັດຕະວະແພດ
 13. ລັງສີວິທະຍາທາງສັດຕະວະແພດ
 14. ປະດຸງຄັນທາງສັດຕະວະແພດ
 15. ການປີ່ນປົວສັດນ້ອຍ
 16. ການປີ່ນປົວສັດຄ້ຽວເອື້ອງ
 17. ກວດກາອະນາໄມຊີ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ
 18. ສັນຍາກໍາສັດໃຫຍ່
 19. ການປີ່ນປົວໝູ
 20. ການປີ່ນປົວປາ ແລະ ສັດຕ່າງໆ
 21. ລະບາດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະສະຖິຕິ
 22. ວິທະຍາການປະສົມພັນສັດ
 23. ການປີ່ນປົວສັດປີກ

Editor's Pick

Leave A Comment

Related Posts

 • Continue reading