ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ

ສາຂາ​ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ
ຫຼັກສູດ ຊັ້ນສູງ 3 ປີ
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປາສັກ
ນິຍາມ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ

ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເຊິ່ງລວມມີການນໍາໃຊ້ ບັນດາໂປຣແກຣມ ເພື່ອການບັນທຶກ ແລະ ການຄິດໄລ່ທາງດ້ານການບັນຊີ ຂອງທຸລະກິດ. ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການສ້າງ ບຸກຄະລາ​ກອນ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຄວາມຊໍານານສະເພາະດ້ານການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການບໍລິຫານ ທຸລະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມຂອງຄອມພິວເຕີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນຊີທຸລະກິດ. 

ວິຊານີ້ຮຽນກ່ຽວກັບ

ສາຂານີ້ ຮຽນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີເຂົ້າຊ່ວຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍເນັ້ນໜັກດ້ານພື້ນຖານການບັນຊີ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄະນິດສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Excel ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ທາງດ້ານບັນຊີ ແລະ ການຂຽນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີເຊັ່ນ: ການຂຽນເວັບໄຊ໌ດ້ວຍພາສາ HTML, ການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ ແລະ ການສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີເປັນຕົ້ນ.  

ວິທີການສອນ

ການສິດສອນຂອງ ສາຂານີ້ ມີທັງການບັນລະຍາຍ ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໄປພ້ອມໆກັນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສະພາບສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການສິດສອນ. ມີການໃຫ້ນັກສຶກສາ ທົດລອງການຄິດໄລ່ ດ້ານບັນຊີ ແລະ ອອກແບບລະບົບໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີຕົວຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາຂອງສາຂານີ້ ຍັງລວມມີ ການໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ລົງຝຶກງານ ຢູ່ຕາມຫ້ອງການ ແລະ ກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນສາຂານີ້ຄວນມີ

ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານດ້ານ ວິຊາ ຄະນິດສາດ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ. ເປັນຄົນ ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຊອກຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງໃນສິ່ງປະດິດໃໝ່ໆ. ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ການເຮັດວຽກໃນລະບົບຫ້ອງການ, ການ​ບັນຊີ ​ແລະ ເຮັດວຽກການບໍລິຫານທາງດ້ານທຸລະກິດ.

ຄວາມ​ສາມາດຫຼັງຈາກ​ຈົບ​ການ​ສຶກສາ

ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ, ນັກສຶກສາ ຈະຮູ້ຈັກວິທີການນໍາໃຊ້ ຄອມພີວເຕີ ເຂົ້າຊ່ວຍໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການບັນທຶກ ແລະ ການຄິດໄລ່ທາງດ້ານບັນຊີ ໂດຍນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ. ນອກນັ້ນ, ນັກສຶກສາຍັງ ຈະໄດ້ຮູ້ຈັກ ວິທີອອກແບບ ແລະ ບໍລິຫານເວັບໄຊ໌ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ, ການຂຽນໂປຣແກຣມ, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ ອີກດ້ວຍ. 

ທາງເລືອກໃນການປະກອບອາຊີບ

ນັກສຶກສາ ສາມາດປະກອບອາຊີບເປັນ ນັກບັນຊີ, ເປັນຜູ້ຂຽນໂປຣແກຣມ, ເປັນຜູ້ອອກແບບເວັບໄຊ໌ ໄດ້ທຸກຫ້ອງການ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ; ສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ຈາກການສຶກສາ ສາຂານີ້ ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ ຂອງຕົນເອງ.  ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດ ປະກອບອາຊີບເປັນ ອາຈານສອນ ວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຂາດັ່ງກ່າວ ອີກດ້ວຍ.

ວິຊາຮຽນ
 1. ພາສາອັງກິດ
 2. ການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ Word
 3. ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບັນຊີ
 4. ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ
 5. ເສດຖະສາດມະຫາພາກ
 6. ພື້ນຖານ Operating System (OS)
 7. ເສດຖະສາດການເມືອງ
 8. ຈິດຕະວິທະຍາ
 9. ບັນຊີກ່ຽວກັບການຄ້າ
 10. ການນໍາໃຊ້ Excel Advance
 11. ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 12. Programming
 13. ຫຼັກການຕະຫຼາດ
 14. ຄອມພິວເຕີເຄື່ອຂ່າຍ
 15. ພາສີສ່ວຍສາອາກອນ
 16. ກົດໝາຍທຸລະກິດ
 17. ຄະນິດສາດຄອມພິວເຕີ
 18. ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທຸລະກິດ
 19. ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ
 20. ສະຖິຕິ
 21. ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 22. ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ MS Access
 23. Advance Programing
 24. ການຂຽນເວັບເພສດ້ວຍ HTML
 25. ການປະກອບ ແລະ ຕິດຕັ້ງຄອມພິວເຕີ
 26. ການນໍາໃຊ້ໂປຣ​ແກຣມນໍາສະເໜີ
 27. ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
 28. Computer Graphic
 29. ການບໍລິຫານລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ
 30. ການພັດທະນາເວັບເພຈດ້ວຍໂປຣແກຣມ
 31. ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 32. ພື້ນຖານທາງດ້ານຄົມມະນາຄົມ
 33. Computer Multimedia