ກະເສດສາດ

ການລ້ຽງສັດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິຍາຕີ  4 ປີ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປູກຝັງ

ຫຼັກສູດ: ປະລິຍາຕີ  4 ປີ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ສັດຕະວະແພດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິຍາຕີ 5 ປີ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປ້ອງກັນພືດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິຍາຕີ  4 ປີ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ