ສະຖາປັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງ

ອອກແບບຜະລິດພັນ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະວິຊາ​ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ​ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ວິທະຍາການອາຄານ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 5 ປີ ຄະນະວິຊາ​ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ​ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ອອກແບບຕົກແຕ່ງ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະວິຊາ​ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ​ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 5 ປີ ຄະນະວິຊາ​ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ​ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ