ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ການຕະຫຼາດ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນສູງ 3 ປີ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ

ບໍລິຫານຈັດການ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນສູງ 3 ປີ ວິທະຍາ​ໄລ​ລັດຕະນະ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິ ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ (ຢູ່​ໃນ​ໄລຍະ​ການ​ກວດຄືນ​ຫຼັກສູດຕາມ​ນະ​ໂຍບາຍ​ກະຊວງ​ສຶກສາ)

ການຕະຫຼາດ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນສູງ 3 ປີ ຣັດຕະນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ

ການຕະຫຼາດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ການຄ້າ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ