ຄອມພິວເຕີ້

ຄອມພິວເຕີ ທຸລະກິດ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນສູງ (12+3); ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ 1.5 ປີ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກວິຊາຊີບມິດຕະພາບ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນຍ  

ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນສູງ 3 ປີ (ອາດ​ມີການ​ປ່ຽນ​ແປງ ​ມີ​ລະດັບ ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ) ວິ​ທະຍາ​ໄລ​ສຸດ​ສະກະ