ແພດສາດ

ວິເຄາະການແພດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ ​6 ປີ ກ່ອນ​ເຂົ້າຮຽນຄະນະ​ການ​ແພດ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ຄະນະ​ວິທະຍາສາດ​ພື້ນຖານ​ກ່ອນ​ໄລຍະ 3 ປີ ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນຮຽນຢູ່​ຄະນະ​ການ​ແພດ 3

ກາຍະບຳບັດ

ຫຼັກສູດ: ອະນຸປະລິນຍາ (ຊັ້ນສູງ) 3 ປີ, ປະລິນຍາຕຼີ 4 ປີ ຄະນະເຕັກ​ນິກ​ການ​ແພດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ

ທັນຕະແພດສາດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ ​6 ປີ ຄະນະພະຍາບານສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ

ຜະດຸງຄັນ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ, ຊັ້ນສູງ 3 ປີ, ຊັ້ນສູງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ 1

ສາທາລະນະສຸກສາດ

ຫຼັກສູດ: ອະນຸປະລິນຍາ​ ​​3 ປີ ຄະນະພະຍາບານສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ

ການແພດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ ​6 ປີ ກ່ອນ​ເຂົ້າຮຽນຄະນະ​ການ​ແພດ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຜ່ານ​ຄະນະ​ວິທະຍາສາດ​ພື້ນຖານ​ກ່ອນ​ໄລຍະ 3 ປີ ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນຮຽນຢູ່​ຄະນະ​ການ​ແພດ 3

ພະຍາບານ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ, ຊັ້ນສູງ 3 ປີ, ຊັ້ນສູງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ 2