ເສດຖະສາດ

ເສດຖະສາດນຳໃຊ້

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕຼີ 4 ປີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ເສດຖະສາດພາກລັດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕຼີ 4 ປີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ