ສຶກສາສາດ

ຄູພາສາຝຣັ່ງ

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ຄູພາສາອັງກິດ

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ສ້າງຄູພູມີສາດ

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ສ້າງຄູຊີວະສາດ

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ຄຸຄະນິດສາດ

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ