ວິສະວະກຳ

ໄຟຟ້າ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນກາງ ລະບົບ 9+3, 12+2 ແລະ ຊັ້ນສູງ ລະບົບ 12+2+1,5

ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ວິສະວະກຳ ກົນຈັກ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ        

ວິສະວະກຳໂຍທາ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ        

ວິສະວະກຳ ຂົວທາງ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ