ບັນຊີ ແລະ ການເງິນ

ການເງິນ-ການທະນາຄານ

ວິທະຍະ​ໄລ ສຸ​ດສະກະ ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນສູງ 3 ປີ, (ອາດ​ມີການ​ປ່ຽນ​ແປງ ​ມີ​ລະດັບ ປະລິນຍາ​ຕີ

ອິນຟໍເມຕິກບັນຊີ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນກາງ 2 ປີ ວິທະຍາ​ໄລ​ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ

ການບັນຊີ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນກາງ 2 ປີ | ຊັ້ນສູງ 3 ປີ ວິທະຍາໄລ

ການບັນຊີ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ການກວດສອບ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ພາສີ ແລະ ອາກອນ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ