ພາສາ

ພາສາເກົາຫຼີ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ພາສາຫວຽດນາມ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ພາສາລັດເຊຍ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ພາສາຈີນ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ພາສາອັງກິດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ພາສາຝຣັ່ງ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ພາສາເຢຍລະມັນ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ