ກົດໝາຍ ແລະ ການເມືອງ

ພົວພັນສາກົນ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ກົດໝາຍອາຍາ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ລັດຖະສາດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ກົດໝາຍທຸລະກິດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ກົດຫມາຍແພ່ງ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ