ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ

Project Description

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ

ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດລາວ

ນິຍາມ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ

ການເມືອງ ແລະ ບໍ​ລິ​ຫານລັດ​ຖະ​ກິດ ໝາຍເຖິງ​ການສຶກສາກ່ຽວກັບທິ​ດ​ສະ​ດີ​, ຫຼັກການ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດ ໃນການບໍ​ລິ​ຫານ​, ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​, ຈັດ​ການ ແລະ ກວດ​ກາ​ ທຸກກິດ​ຈະ​ການ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົງ​ຈັກ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ລັດ. ບັນດາທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການກໍານົດແນວທາງນະໂຍບາຍທີ່ກ້າວໜ້າ ໃນການປະກອບການ ຂອງລັດ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກລັດໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈທີ່ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ວິຊານີ້ຮຽນກ່ຽວກັບຫຍັງ

ນັກສຶກສາຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບ ພື້້ນຖານການເມືອງ-ການປົກຄອງ, ໃນນັ້ນລວມມີ: ປັດຊະຍາການເມືອງ, ເສດຖະສາດການເມືອງ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງລັດທິທຶນນິຍົມ ແລະ ລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ທິດສະດີການເມືອງ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ທິດສະດີ​ ມາກ​-ເລ​ນິນ. ນອກຈາກນີ້ ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບ ທິດສະດີການບໍລິຫານລັດ ແລະ ການປົກຄອງລັດ, ລະບົບ ການເມືອງ-ການປົກຄອງ, ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນ.

ວິທີການສິດສອນ

ວິທີການສິດສອນປະກອບມີການບັນຍາຍທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ມີການສົນທະນາສົມທຽບລະຫວ່າງທິດສະດີ ກັບສະພາບການທີ່ເກີດຂື້ນຕົວຈິງ.  ມີການມອບໝາຍໃຫ້ນັກສຶກສາ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການເມືອງ-ການປົກຄອງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກ.  ມີການ ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຕາມກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມີການລົງຝຶກງານຕົວຈິງໃນສໍານັກງານ, ອົງການ ຫຼື ໜ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນຂອງພາກສ່ວນ ພັກ-ລັດ.

ທັກສະ/ຄວາມສົນໃຈ

ຄວາມຮູ້ຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານການເມືອງ, ການປົກຄອງ ຂອງ ສປປ ລາວ; ສົນໃຈ ແລະ ມັກຕິດຕາມ ເຫດການທາງດ້ານ ການເມືອງທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ນອກນີ້ ຍັງເປັນຄົນມັກ ຮັກໃນການປະກອບສ່ວນ ພັດທະນາສັງຄົມໂດຍນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍການບໍລິຫານທາງດ້ານການເມືອງ.

ຈົບແລ້ວສາມາດ

ນັກສຶກສາຈະມີທັກສະໃນການສັງເກດ ແລະ ວິເຄາະບັນດາປະກົດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນສັງຄົມໃນລັກສະນະຂອງນັກການ ເມືອງ-ນັກປົກຄອງ, ສາມາດຊອກຫາວິທີໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ.  ນອກຈາກນັ້ນ ນັກສຶກສາຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການ ເພື່ອພິຈາລະນາວາງແນວທາງນະໂຍບາຍໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ.

ອາຊີບ

ນັກສຶກສາສາມາດປະກອບອາຊີບໃນ ສໍານັກງານ-ອົງການພາກລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ລັດ ແລະ ສັງຄົມ, ວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງ, ວຽກງານກວດກາການປະຕິບັດງານຂອງອົງກອນ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງພັກ, ວຽກງານການພັວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຍັງສາມາດ ເປັນອາຈານສອນ ເປັນຕົ້ນ.

ວິຊາຮຽນ

ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

 • ຈັນຍາສາດ
 • ຕັກກະສາດ
 • ພູມີລັດຖະສາດ
 • ສັງຄົມວິທະຍາການເມືອງ
 • ປັດຊະຍາການເມືອງ
 • ປັດຊະຍາສັງຄົມ
 • ລະບົບການເມືອງໂລກ
 • ວິທີການສະຖິຕິ
 • ການເມືອງວິທະຍາ
 • ທິດສະດີການບໍລິຫານລັດ

ໝວດວິຊາສະເພາະ

 • ບັນຫາສັງຄົມ
 • ປະຫວັດສາດປັດຊະຍາ
 • ເສດຖະສາດການເມືອງ
 • ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ
 • ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
 • ປັດຊະຍາມາກ-ເລນີນ
 • ກົດໝາຍທຸລະກິດ
 • ກົດໝາຍຍຸດຕິທໍາ
 • ກົດໝາຍແຮງງານ
 • ການປົກຄອງລັດ
 • ເສດຖະສາດພັດທະນາ
 • ກົດໝາຍການປົກຄອງ
 • ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ
 • ປະຫວັດສາດພັກ
 • ການບໍລິຫານຫ້ອງການ
 • ການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ
 • ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ
 • ການ​ບໍລິຫານ​ການ​ພັດທະນາ
 • ປັດຊະຍາລາວ
 • ກໍ່ສ້າງພັກ
 • ການເມືອງລາວ
 • ການພົວພັນສາກົນ
 • ພາວະຜູ້ນໍາ
 • ການບໍລິຫານອົງການ
 • ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດການ