ສະຖິຕິ

Project Description

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ

ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

 

 

 

ນິຍາມ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ

ສະຖິຕິ ໝາຍ​ເຖິງ​ຄະນິດສາດ​ຂະ​ແໜງໜຶ່ງ ໃນ​ການ​ຈັດການ, ວິ​ເຄາະ ​ແລະ ​ແປ​ຄວາມໝາຍ​ຂໍ້​ມູນທີ່​ເປັນ​ຕົ​ວ​ເລກເພື່ອນຳມາເປັນສະຖິຕິ.ເນື່ອງຈາກວຽກງານ​​ຕ່າ​ງໆມີຄວາມຈໍາ​ເປັນຕ້ອງ​ໄດ້​ເກັບ​ກໍາ​ສະຖິຕິ​ເຊັ່ນ: ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ, ການ​ສຶກສາ, ພູມີສາດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບອາກາດຕ່າງໆ, ສະຖິຕິ ຈຶ່ງມີ​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ໃນ​ການກໍານົດ​ແຜນ​, ເປົ້າໝາຍ ​ແລະ ຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການພັດທະນາ ພ້ອມ​ທັງ​ຊ່ວຍສະໜັບສະ​ໜູນການຕັດສິນໃຈໃນການບໍລິຫານ ​ແລະ ດຳເນີນການ.

ວິຊານີ້ຮຽນກ່ຽວກັບຫຍັງ

ສຶກສາກ່ຽວກັບການວາງແຜນເພື່ອການສຳຫຼວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ,ຈັດລະບົບ, ຕີຄວາມໝາຍ, ສະຫຼຸບຜົນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນຕົວ​ເລກ; ຮຽນຮູ້ການວາງແຜນເພື່ອການວິ​ໄຈແລະທົດລອງ; ການສ້າງແລະພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນ; ​​ຮຽນລົງເລິກເຖິງສູດຄິດໄລ່ທີ່ຊັບຊ້ອນພ້ອມທັງການນຳໃຊ້ສະຖິຕິເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່​ແລະ​ເຂົ້າຊ່ວຍຂະແໜງອື່ນໆ; ຮຽນກ່ຽວກັບ​​ຄະນິດສາດ​ທົ່ວ​ໄປ; ສະຖິຕິ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ; ​ແລະ ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໂປຣ​ແກຣມຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທາງ​ສະຖິຕິເພື່ອ​ມາ​ວິ​ເຄາະຂໍ້​ມູນ.

ວິທີການສິດສອນ

ການ​ສິດ​ສອນ​ຈະ​ອີງຕາມຫຼັກສູດ ໂດຍ​ຮຽນທິດສະດີທາງຄະນິດສາດເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່;ໃນ​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຈະ​ໄດ້ນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່; ມີ​ການລົງຝຶກງານຕາມ​ຂະ​ແໜງ​ການທີ່ກ່ຽວ​ຂ້ອງໃນຂົງເຂດວຽກງານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບັນຊີການເງິນ, ວິເຄາະການຕະຫຼາດໂດຍການນຳໃຊ້ຊອຟແວຣ໌ກ່ຽວກັບສະຖິຕິໃນການຄາດຄະເນສະຖານະການ, ເຫດການ ຫຼື ບັນຫາໃດໜຶ່ງ; ​ແລະ ມີ​ການ​ຂຽນບົດລາຍ​ງານ.

ທັກສະ/ຄວາມສົນໃຈ

ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ຄະນິດສາດ, ພາສາອັງກິດ, ຄອມພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ;ມີທັກສະ ໃນການ​ຄິດ​ໄລ່, ຫົວໄວ ແລະ ແກ້ໄຂ​ບັນຫາ;ເປັນຄົນມີຄວາມຈຳດີ, ເຮັດຫຍັງຕາມຫຼັກການຕາມສຸດ ​ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ໄວໃນສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ; ​ແລະມີຄວາມສົນໃຈໃນການເກັບກຳສະຖິຕິ ແລະ ຄິດຄົ້ນວິທີທາງໃນການຄິດໄລ່ໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ.

ຈົບແລ້ວສາມາດ

ສາມາດຄິດໄລ່ ​ແລະ ນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຄິດໄລ່ທາງສະຖິຕິ ເຂົ້າຊ່ວຍໃນວຽກງານເກັບກຳສະຖິຕິ; ຮູ້​ວິທີ​ການວາງແຜນ ແລະ ຄິດໄລ່ປະເມີນຜົນ; ສາມາດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຮັດບົດວິໄຈຕ່າງໆ ທີ່ມີການນໍາໃຊ້ສະຖິຕິເຂົ້າຊ່ວຍ; ​ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິເກົ່າເພື່ອຄາດຄະເນເຫດການຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ອາຊີບ

ເປັນຄູສອນຄະນິດສາດ ​ແລະ ວິຊາສະຖິຕິ ນັບຕັ້ງແຕ່ລະດັບປະຖົມຈົນເຖິງຂັ້ນການ​ສຶກ​ສາ​ຊັ້ນ​ສູງ;​ເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໃນຫຼາຍຂະແໜງການ​ເຊັ່ນ: ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານສະຖິຕິປະຊາກອນ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ, ຄິດໄລ່ພູມສາດ; ເປັນພະນັກງານຝ່າຍບັນຊີ ​ແລະ ບໍລິຫານທົ່ວໄປ; ​ແລະ ພະນັກງານສຳນັກງານລັດ ຫຼື ອົງກອນທົ່ວໄປທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ສະຖິຕິ.

ວິຊາຮຽນ

ໝວດທິດສະດີວິຊາສະເພາະດ້ານ

 • ສະຖິຕິພື້ນຖານ
 • ຄະນິດສາດສະຖິຕິ
 • ທິດສະດີສະຖິຕິ
 • ການວິໄຈການດຳເນີນງານ
 • ການວິເຄາະທາງດ້ານຄຸນນະພາບ
 • ການວິເຄາະດ້ວຍໂປຣແກຣມສຳເລັດທາງສະຖິຕິ
 • ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ

ໝວດທິດສະດີວິຊາສະເພາະຫຼັກ

 • ວິທີການຄົ້ນຄວ້າ
 • ຊອຟແວຣ໌ນຳໃຊ້ລະດັບສູງ
 • ພຶດຊະຄະນິດລີເນແອ
 • ລະບົບຄອມພິວເຕີ

ໝວດວິຊາສະເພາະບັງຄັບ

 • ສຳມະນາ
 • ເຕັກນິກການເລືອກຕົວຢ່າງ
 • ການວາງແຜນການທົດລອງ
 • ການວິເຄາະອະນຸກົມເວລາແລະດັດຊະນີ
 • ສະຖິຕິການວິໄຈ
 • ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທາງສະຖິຕິ
 • ສະຖິຕິທຸລະກິດ
 • ການຈຳລອງທາງສະຖິຕິ
 • ໝວດວິຊາສະເພາະເລືອກ

ສະຖິຕິທີ່ບໍ່ໃຊ້ພາຣາມີເຕີ

ການຈັດການງານຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ

ສະຖິຕິປະຊາກອນເບື້ອງຕົ້ນ

ການອອກແບບການສຳຫຼວດ

ສະຖິຕິທາງຊີວະວິທະຍາ

ສະຖິຕິທາງສັງຄົມສາດ