ສາຂາກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ

Project Description

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນກາງ ​12 + 2 | ຊັ້ນສູງ 3 ປີ 12+2+1

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປາສັກ

ນິຍາມ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານແມ່ນ ການປຸກສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ​ເຊິ່ງລວມ​ເອົາບັນດາວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ຂອງການສ້າງອາຄານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ການອອກແບບອາຄານ, ການຄິດໄລ່ປະລິມານແຮງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ເຂົ້າໃນ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາຕຶກອາຄານຕ່າງໆ. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ມີຄວາມສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາບຸກຄະລາ ກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເປັນຊ່າງສະເພາະດ້ານ​ໃນການປຸກສ້າງບັນດາອາຄານໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ມີມາດຕະ ຖານ.

ວິຊານີ້ຮຽນກ່ຽວກັບຫຍັງ

ຮຽນກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານແຜນດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນນັ້ນລວມມີ ການປະເມີນໄລຍະເວລາຂອງການກໍ່ສ້າງ, ວິທີ ການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ, ການຄິດໄລ່ພື້ນຖານດ້ານແຮງຮັບຂອງໂຄງສ້າງອາຄານເພື່ອວັດແທກຫາຄວາມທົນ ທານຂອງອາຄານ ​ແລະ ຮຽນການແຕ້ມແບບອາຄານ. ນອກນີ້, ວິຊາກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານຍັງໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບສະມັດຕະພາບທາງ ດ້ານສີມືໃນການປຸກສ້າງອາຄານ ເຊັ່ນ: ການສ້າງໂຄງຮ່າງອາຄານ ​ແລ​ະ ການປູພື້ນຮອງຮັບອາຄານ. ​

ວິທີການສິດສອນ

ການສິດສອນສໍາຫຼັບຊັ້ນກາງ ການບັນລະຍາຍທາງທິດສະດີຈະໜ້ອຍກວ່າການປະຕິບັດຕົວຈິງຄື ທິດ​ສະ​ດີ 40% ​ແລະ ປະຕິບັດ ຕົວ​ຈິງ 60%; ຊັ້ນສູງ ທິດ​ສະ​ດີ 60% ​ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ 40%. ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ລົງປະຕິບັດບັນ ດາວິທີພຶ້ນຖານໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນກໍ່ສ້າງ ເຊັ່ນ: ການກໍ່ຝາ, ການໂບກຝາ, ໂບກຄານ, ທາສີ, ປູພື້ນ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ນັກສຶກ ສາຍັງຈະໄດ້ມີການຝຶກງານ ວຽກງານ​ກໍ່ສ້າງ​ຕົວ​ຈິງ ແລະ ​ເປັນຜູ້ຊ່ວຍດ້ານການບໍລິຫານໂຄງການກໍ່ສ້າງ.

ທັກສະ/ຄວາມສົນໃຈ

ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ ວິຊາ ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ ແລະ ເຄມີສາດ. ມີຄວາມມັກ ແລະ ສົນໃຈຕໍ່ການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຕຶກອາຄານ. ເປັນຄົນມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ຍ້ອນວ່າ ສາຂານີ້ ມີ​ທັງ​ການ​ເຮັດ ວຽກໃນ​ຫ້ອງການ ​ແລະ ລົງ​ພາກ​ສະໜາມ.

ຈົບແລ້ວສາມາດ

ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ, ນັກສຶກສາ ຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງ ບັນດາວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ​ໃນການປຸກສ້າງອາຄານ​; ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວກັບ ການ​ບໍລິຫານ​ການກໍ່ສ້າງ; ມີສະມັດຕະພາບທາງດ້ານສີມືໃນການປຸກສ້າງອາຄານໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ດີ ​ແລະ ປອດ​ໄພ. ນອກ ຈາກນັ້ນ, ນັກສຶກສາຍັງຈະສາມາດ ແຕ້ມແບບພື້ນຖານຂອງອາຄານ ກ່ອນການກໍ່ສ້າງຕົວຈິງໄດ້ ອີກດ້ວຍ.

ອາຊີບ

ພາຍຫຼັງຈົບການສຶກສາ, ນັກສຶກສາສາມາດປະກອບອາຊີບ ເປັນຊ່າງກໍ່ສ້າງ, ເປັນນັກວິຊາການ ​ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍດ້ານການບໍລິຫານ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ;​ ເປັນຜູ້ຄຸມງານກໍ່ສ້າງດ້ານພາກສະໜາມ ແລະ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສາມາດປະກອບອາຊີບເປັນ ອາຈານສອນໃນບັນດາວິຊາສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ວິຊາຮຽນ

ວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ

 • ທຸລະກິດພື້ນຖານ (KAB)
 • ໄຟຟ້າພື້ນຖານ
 • ວັດສະດຸການຊ່າງ
 • ພື້ນຖານເຕັກນິກ
 • ເລກຊ່າງ
 • ຄວາມປອດໄພ
 • ແຕ້ມແບບພື້ນຖານ
 • ຈັນຍາບັນຊ່າງ
 • ວິທະຍາການກໍ່ສ້າງ
 • ຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ
 • ກົນຈັກການກໍ່ສ້າງ
 • ເບຕົງ​ເສີມເຫຼັກ
 • ຄວາມທົນທານວັດຖຸ
 • ປະເມີນລາຄາ
 • ສໍາຫຼວດວັດແທກ
 • ແຕ້ມແບບເຕັກນິກ
 • Auto CAD
 • Microsoft Office
 • ບັນຊີທົ່ວໄປ
 • ຈັດສວນໄມ້ປະດັບ