ສ້າງຄູບໍລິຫານການສຶກສາ

Project Description

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ

ຄະນະສຶກສາສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ນິຍາມ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ

ການບໍລິຫານການສຶກສາໝາຍເຖິງການດໍາເນີນງານ ເພື່ອພັດທະນາສະມາຊິກຂອງສັງຄົມໃນທຸກໆດ້ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ບຸກຄະລິກ ກະພາບ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄຸນນະທໍາ. ການບໍລິຫານການສຶກສາ ມີຄວາມສໍາຄັນເນື່ອງຈາກເປັນ ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການບໍລິຫານທາງດ້ານວິຊາການ ການຮຽນການສອນ, ບຸກຄະລາກອນ, ງົບປະມານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທາງການສຶກສາອື່ນໆ ເພ່ືອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຄົົນ ກໍ່ຄືປະເທດຊາດ​.

ວິຊານີ້ຮຽນກ່ຽວກັບຫຍັງ

ສາຂານີ້ຮຽນກ່ຽວກັບການ​ບໍລິຫານ​ການ​ສຶກສາ​​ເຊັ່ນ: ຫຼັກການ ​ແລະ ທິດ​ສະ​ດີກາ​ນບໍລິຫານ​ການ​ສຶກສາ, ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ການວາງ​ແຜນການ​ສຶກສາ; ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ສຶກສາ​ເຊັ່ນ: ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ, ການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຄູ, ການ ບໍລິຫານກິດຈະການນັກສຶກສາ, ການບໍລິຫານສະຖານທີ່ສຶກສາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ​ການ​ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ​ເຊັ່ນ: ການ​ວິ​ໄຈ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ການ​ຮຽນການ​ສອນ; ​ແລະ ຫຼັກການເປັນຄູ ເຊັ່ນ: ທິດສະດີການສອນ, ການວິເຄາະ ແລະ ການສ້າງຫຼັກສູດ.

ວິທີການສິດສອນ

ວິທີການສິດສອນແມ່ນຈະໄດ້ຮຽນທິດສະດີເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ,ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຝຶກການຂຽນ ແຜນການສອນ, ການລົງສັງເກດການສອນ ​ແລະ ການ​ບໍລິຫານ​ການ​ສຶກສາ, ການຝຶກການສອນພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ, ການສ້າງ ແຜນກິດຈະກໍາປະກອບການສອນ, ການສ້າງແຜນວຽກງານບໍລິຫານໃນຫ້ອງການ. ນອກ​ນັ້ນ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ລົງ​ຝຶກງານ ຕາມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ຕ່າງແຂວງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູແຫ່ງຕ່າງໆ.

ທັກສະ/ຄວາມສົນໃຈ

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ທາງດ້ານສັງຄົມສາດ; ເປັນຄົນ ທີ່ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ມີມະນຸດສໍາພັນດີ,​ ມີຄວາມປະນີປະນອມ ແລະ ນັບຖືໃນຄວາມຄິດຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ; ມີຄວາມສາມາດ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ປົກຄອງຢ່າງເປັນລະບົບ,  ສາມາດແກ້ໄຂ ບັນຫາ ແລະ ຕັດສິນໃຈຢ່າງມີເຫດຜົນ; ​ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈໃນການ​ສຶກສາ ​ແລະ ພັດທະນາ.

ຈົບແລ້ວສາມາດ

ສາມາດນໍາໃຊ້ຫຼັກການທາງດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາເຂົ້າໃນການສ້າງ, ພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມຄູ ​ແລະ ວຽກງານ​ບໍລິຫານ​ການ​ສຶກສາ; ສາມາດ​ຄົ້ນຄວ້າ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ວາງ​ແຜນການ​ສຶກສາ, ມີທັກສະ​ໃນ​ການບໍລິຫານ​ໂຄງການ, ການປະເມີນຜົນການສຶກສາ, ການວິ​ໄຈ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ການ​ຮຽນການ​ສອນ ​ແລະ ການວິ​ເຄາະ​ຫຼັກສູດ.

ອາຊີບ

ເປັນຄູສອນ; ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ; ເປັນນັກວິຊາການດ້ານ ການພັດທະນາການສຶກສາໃນໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ; ​ແລະ ຍັງສາມາດເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການບໍລິຫານດ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ

ວິຊາຮຽນ

ໝວດພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

 • ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ
 • ການວັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນການສຶກສາ
 • ການວິໄຈພາກປະຕິບັດ
 • ວິທີວິໄຈການສຶກສາ
 • ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ
 • ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ
 • ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ
 • ການວິເຄາະຫຼັກສູດ
 • ປະສົບການການສຶກສາ

ໝວດວິຊາສະເພາະການບໍລິຫານ

 • ຫຼັກການ ແລະ ທິດສະດີການບໍລິຫານການສຶກສາ
 • ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການ​ສຶກສາ
 • ເສດຖະສາດການສຶກສາ
 • ໜ້າທີ່ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
 • ການສຶກສາປຽບທຽບ
 • ທັກສະການສື່ສານການສຶກສາ
 • ພາວະຜູ້ນໍາ
 • ການບໍລິຫານພຶດຕິກໍາອົງກອນ
 • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນການສຶກສາ
 • ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນກັບຊຸມຊົນ
 • ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
 • ການບໍລິຫານອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ການບໍລິຫານຫ້ອງການ
 • ການບໍລິຫານກິດຈະການນັກສຶກສາ
 • ການບໍລິຫານການເງິນ
 • ການບໍລິຫານຫຼັກສູດ
 • ພາວະຜູ້ນໍາທາງວິຊາການ
 • ກົດໝາຍ ແລະ ຈັນຍາບັນມືອາຊີບ
 • ປະຫວັດການສຶກສາລາວ
 • ຄອມພິວເຕີເພື່ອຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິໄຈ
 • ພາສາອັງກິດສໍາລັບການບໍລິຫານ
 • ການນິເທດການສຶກສາ
 • ການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ການປະເມີນການສຶກສາ
 • ສໍາມະນາປະເດັນ ແລະ ທິດທາງໃນການບໍລິຫານການ​ສຶກສາ
 • ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ
 • ການວິໄຈເພື່ອພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ