ວິທະຍາສາດ

ເຄມີສາດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ      

ສະຖິຕິ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ      

ວັດສະດຸສາດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ      

ຟີຊິກສາດ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ    

ຊີວະວິທະຍາ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ    

ຄະນິດສາດ

ຫຼັກສູດ  ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ    

ຟິຊິກສາດທົ່ວໄປ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ