ບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ການທ່ອງທ່ຽວ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕຼີ 4 ປີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ  

ການໂຮງແຮມ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ