ເຕັກນິກ ກົນຈັກ

ໄຟຟ້າເຕັກນິກ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນ​ກາງ 2 ປີ ​ແລະ ຊັ້ນ​ສູງ 3 ປີ 5 ເດືອນ ວິທະຍາ​ໄລ​ເຕັກນິກ​ປາກ​ປ່າ​ສັກ

ອີເລັກໂຕນິກ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນກາງ 2 ປີ ແລະ ຊັ້ນສູງ 3 ປີ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ນິຍາມ

ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນກາງ 2 ປິ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປາສັກ ນິຍາມ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ

ຈອດ ແລະ ທໍ່ນ້ຳ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນກາງ 2 ປີ (12+2) ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ​ປາກ​ປາ​ສັກ ນິຍາມ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ

ຕັດຫຍິບ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນກາງ 2 ປີ (12+2) ສໍາລັບ​ນັກຮຽນທີ່​ຮຽນຈົບ ມ 7 | ຊັ້ນກາງ 3 ປີ (9+3) ສໍາລັບ​ນັກຮຽນທີ່​ຮຽນຈົບ

ຈັກກົນໂຮງງານ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນກາງ 2 ປິ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ ນິຍາມ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ

ໄຟຟ້າເຕັກນິກ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນກາງ (9+3) ​ແລະ (12+2) | ຊັ້ນສູງ (12+2+1) ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ​ລາວ​ເຢຍລະ​ມັນ ນິຍາມ

ກົນຈັກໜັກ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນກາງ 2 ປິ (12 + 2) ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ​ລາວ​ເຢຍລະ​ມັນ ນິຍາມ ແລະ

ກົນຈັກກະສິກໍາ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນກາງ 2 ປິ (12 + 2) ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ​ລາວ​ເຢຍລະ​ມັນ ນິຍາມ ແລະ

ຈັກກົນໂຮງງານ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນກາງ 2 ປິ | ຊັ້ນກາງ 3 ປີ (9 + 3) | ຊັ້ນສູງຕໍ່​ເນື່ອງ 1