ການບັນຊີ

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ປະລິນຍາຕຼີ 4 ປີ

ການບັນຊີ ໝາຍເຖິງສິລະປະການຮວບຮວມ, ຈົດບັນທຶກ, ຈໍາແນກ, ສະຫຼຸບຜົນ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຫດການທາງເສດຖະກິດໃນຮູບຈໍານວນເງິນ. ການບັນຊີມີຄວາມສຳຄັນ ໃນຖານະເປັນພາສາທາງທູລະກິດທີ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກສະຖານະພາບທາງການເງິນຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສໍາລັບການວາງແຜນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກແນວທາງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນງານໄດ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍຂອງໜ່ວຍງານ.

ສາຂານີ້ຮຽນລົງເລິກທາງດ້ານບັນຊີ ກໍ່ຄືຫຼັກການ ແລະ ວິທີປະຕິບັດໃນການເຮັດບັນຊີ ແລະ ການສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໃນນັ້ນລວມມີ ການສ້າງລະບົບບັນຊີ ແລະ ການລົງບັນຊີປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ບັນຊີປະຈຳວັນ ບັນຊີຫົວໃຫຍ່. ນອກນີ້, ກໍ່ມີໃບດຸ່ນດ່ຽງຊັບສົມບັດ, ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ. ການຮຽນແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ບັນຊີລາວ  ແລະ ມາດຕະຖານບັນຊີສາກົນຈໍານວນໜຶ່ງ. ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບການກວດສອບບັນຊີ ແລະ ພາສີ-ອາກອນ ອີກດ້ວຍ.

ວິທີການສິດສອນ ປະກອບມີການຮຽນກ່ຽວກັບທິດສະດີໂດຍຜ່ານການບັນຍາຍ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດ ເຊິ່ງໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການນໍາເອົາ ບັນຊີ ແລະ ເອກະສານທາງການເງິນຕົວຈິງ ມາເປັນກໍລະນີສຶກສາເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດຕາມໄດ້. ນັກສຶກສາຈະໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານຕາມລາຍວິຊາ ແລະ ລົງຝຶກງານຕາມອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານກາງ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນຕ່າງໆ.

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການຄິດໄລ່ ເຊັ່ນ: ວິຊາຄະນິດສາດທົ່ວໄປ ແລະ ວິຊາສະຖິຕິ ພ້ອມທັງ ວິຊາສັງຄົມສາດ. ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຕົວເລກ, ການບັນທຶກລາຍການຕ່າງໆ ແລະ ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເອກະສານ. ເປັນຄົນໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດ, ມີຄວາມອົດທົນ, ຄວາມຊື່ສັດສຸຈະລິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສຸງ.​

ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກສາຂານີ້ຈະມີທັກສະວິຊາສະເພາະດ້ານບັນຊີ ຄື: ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລກລະຫັດບັນຊີ, ໝວດ ແລະ ປະເພດຂອງບັນຊີລາວ ຕະຫຼອດເຖິງທັກສະພື້ນຖານໃນການລົງບັນຊີປະເພດຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້ ນັກສຶກສາຍັງຈະຮູ້ວິທີການສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ເຊິ່ງເປັນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງວຽກບັນຊີ.

ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກສາຂານີ້ ສາມາດປະກອບອາຊີບ ເປັນນັກບັນຊີ ຫຼື ຜູ້ຊ່ວຍນັກບັນຊີ ໂດຍສາມາດເຮັດວຽກທີ່ພະແນກບັນຊີ ຂອງອົງກອນຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບັນຊີໂດຍສະເພາະ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານກາງ, ກົມບັນຊີ ແລະ ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ (ບໍລິສັດເຄພີເອັມຈີ, ຄູເປີ, ເອີນສແອນຢັງ).

ວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ

 1. ເສດຖະສາດ​ຈຸລະພາກ
 2. ເສດຖະສາດມະຫາ​ພາກ
 3. ບໍລິສັດ​ບໍລິການບັນຊີ ​ແລະ​ ກວດ​ສອບ
 4. ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ທາງ​ທຸລະ​ກິດ​-ການ​ປົກຄອງ
 5. ຫຼັກກາ​ນຕະຫຼາດ
 6. ເຕັກນິກປະ​ລິ​ມານ
 7. ການ​ບັນຊີ​ທົ່ວ​ໄປ
 8. ການ​ເງິນ​ທຸລະ​ກິດ
 9. ທຸລະ​ກິດ​ທີ່ປຶກສາ

ໝວດວິຊາສະເພາະ

 1. ການ​ບັນຊີ​ງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ຊາດ
 2. ການບໍລິຫານການຜະລິດ ແລະ ການດຳເນີນງານ
 3. ການ​ບັນຊີ​ການ​ເງິນ
 4. ກົດໝາຍທຸລະ​ກິດ
 5. ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງ​ການ​ບັນຊີ
 6. ການບັນຊີ​ບໍລິຫານ
 7. ກົດໝາຍການ​ບັນຊີ
 8. ບໍລິສັດ​ຂ້າມ​ຊາດ
 9. ການບັນຊີ​ທະນາຄານ
 10. ການ​ເຈລະຈາ​ຕໍ່ລອງທາງ​ທຸລະ​ກິດ
 11. ການ​ບໍລິຫານ​ທະນາຄານ
 12. ມາດຕະຖາ​ນດ້ານການບັນຊີ
 13. ວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທາງ​ການ​ບັນຊີ
 14. ການ​ວິ​ເຄາະ ​ແລະ ​ບໍລິຫານ​ຕົ້ນທຶນ
 15. ຍຸດທະສາດການ​ບັນຊີ​ບໍລິຫານ
 16. ການ​ບັນຊີ​ການ​ເງິນ​ຂັ້ນສູງ
 17. ສ່ວຍ​ສາ​ອາກອນ
 18. ການກວດ​ສອບ ​ແລະ ​ການ​ຮັບປະກັນ
 19. ການລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ
 20. ກົດ​ຈັນ​ຍາບັນ​ທາງ​ການ​ບັນຊີ
 21. ການບັນຊີໂຄງການ
 22. ບັນຊີ​ສ່ວຍ​ສາ​ອາກອນ
 23. ການ​ຕິດຕາມ ​ແລະ​ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ໂຄງການ
 24. ໂປຣ​ແກຣມການ​ບັນຊີ ​ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້
 25. ການ​ອອກ​ແບບ ​ແລະ ​ຕິດຕັ້ງລະບົບ​ບັນຊີ
 26. ການ​ບັນຊີ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ