collegemajor.la ເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮວບຮ່ວມເອົາຂໍ້ມູນສາຍການຮຽນພາຍໃນປະເທດເພື່ອໃຫ້ນ້ອງໆໄດ້ສຶກສາເພື່ອເລືອກກັບສາຍທີ່ຕົນເອງມັກ

Get started today
Discover more
ສາຍການຮຽນ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ Service and Hospitality

ບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ວິທະຍາສາດສັງຄົມ social science

ວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ Environmental Science

ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ

ແພດສາດ Doctor

ແພດສາດ

ສະຖາປັດ ຕະຍະກຳສາດ Architecture

ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ບໍລິຫານທຸລະກິດ business administration

ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ Computer Science

ວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ

ເຕັກນິກ ແລະ ກົນຈັກ Vocational

ເຕັກນິກ ແລະ ກົນຈັກ

ສິລະປະ Arts

ສິລະປະ

ສື່ສານມວນຊົນ Mass Communication

ສື່ສານມວນຊົນ

ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ Science

ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ

ກົດໝາຍ ແລະ ວິທະຍາສາດການເມືອງ Law and Political Science

ກົດໝາຍ ແລະ ວິທະຍາສາດການເມືອງ

ເສດຖະສາດ Economy

ບັນຊີ ການເງິນ

ກະເສດສາດ Agriculture

ກະເສດສາດ

ພາສາສາດ Language

ພາສາສາດ

ສຶກສາສາດ Education

ສຶກສາສາດ

ວິສະວະກຳສາດ Engineering

ສຶກສາສາດ

ເສດຖະສາດ Economy

ເສດຖະສາດ