ກົນຈັກກະສິກໍາ

ໂຮງຮຽນເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ

 ຊັ້ນກາງ 2 ປີ (12 + 2) 

ກົນຈັກກະສິກໍາ ໝາຍເຖິງເຄື່ອງຈັກທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານກະສິກໍາປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ແລະ ເພີ່ມສະມັດຖະພາບການຜະລິດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວ ທາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກ. ສາຂານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍສ້າງນາຍຊ່າງຊໍານານງານ ທີ່ສາມາດສ້ອມແປງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ.

ສາຂາ​ນີ້ ​ສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມ​ຮູ້​ຕ່າງໆທີ່​ເປັນ​ອົງ​ປະກອບ​ຂອງເຄື່ອງກົນຈັກກະສິກໍາ ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເປັນຕົ້ນ​ແມ່ນ ລົດໄຖນາ, ລົດດໍານາ, ລົດກ່ຽວເຂົ້າ, ຈັກຟາດເຂົ້າ ແລະ ອື່ນໆ​; ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຕັ້ງແຕ່ ໂຄງສ້າງຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ລະບົບ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການທໍາງານຕ່າງໆຂອງເຄື່ອງຈັກ, ວິທີການນໍາໃຊ້ ​ແລະ ​ເຕັກນິກ​ໃນ​ການສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວ ​ແລະ ວິທີ​ການ​ໃນ​ການ​ບໍາລຸງ​ຮັກສາ ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ອາຍຸ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ຂອງເຄື່ອງຈັກ ໃຫ້ໄດ້ຍາວນານ.

ວິທີ​ການ​ສິດສອນ​ຂອງ​ສາຂາ​ນີ້ ລວມມີ​ການ​ຮຽນທິດສະດີພຽງແຕ່ 40% ສ່ວນອີກ 60% ແມ່ນຈະເນັ້ນ​ໃສ່ການຮຽນຈາກ​ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ​ເຊັ່ນ: ນັກຮຽນຈະໄດ້ມີການປະກອບ ແລະ ແປງເຄື່ອງຈັກການກະເສດ ​ເຊິ່ງຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ຫຼັກການ​ສິດສອນ​ແບບ 4 ຂັ້ນຕອນ​ ​ເຊັ່ນ: ອາຈານ​ອະທິບາຍ​, ສາທິດ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ​​ໂດຍ ນັກຮຽນ ​ເຮັດ​ຕາມ ​ແລະ ​ເຝິກ​ແອບ; ​ແລະ ນັກຮຽນຈະໄດ້ລົງ​ເຝິກງານນໍາບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ​ແລະ ສາມາດເຝິກງານພາຍໃນໂຮງຮຽນກໍ່ໄດ້.

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານວິຊາວິທະຍາສາດ​ທໍາ​ມະ​ຊາດເຊັ່ນ: ຄະນິດສາດ, ຟິຊິກສາດ ​ແລະ ການແຕ້ມຮູບ; ມີຄວາມມັກຮັກ ໃນການສ້ອມແປງເຄື່ອງມືໃດໜຶ່ງ ​ແລະ ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕ່າງໆ; ເປັນຄົນ ມັກອອກແຮງງານ, ມີຄວາມອົດທົນ, ມັກຊອກຮູ້, ຊອກສຶກສາດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ.

ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຊິ້ນສ່ວນ​ປະກອບ​ຕ່າງໆ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວກັບລະບົບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກຂອງ​ເຄື່ອງກົນຈັກກະສິກໍາ; ມີີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກກະສິກໍາ ເຂົ້າໃນວຽກງານປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ; ສາມາດຄິດໄລ່ສ້ອມແປງເຄື່ອງກົນຈັກກະສິກໍາ; ​ແລະ ຮູ້​ວິທີ​ການ​ທີ່​ເໝາະສົມ​ໃນ​ການ​ບໍາລຸງ​ຮັກສາ​ເຄື່ອງກົນ​ຈັກກະສິກໍາ. 

ສາມາດປະກອບ​ອາຊີບ​ເປັນ​ວິຊາ​ການ ​ແລະ ນາຍຊ່າງ​ທາງ​ດ້ານ​ກົນ​ຈັກກະສິກໍາ ທີ່ບັນຈຸເຂົ້າໃນສັງກັດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ບໍລິສັດທີ່​ນໍາ​ເຂົ້າ, ຈໍາໜ່າຍ, ຜະລິດ​ ຫຼື ມີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ກົນ​ຈັກກະສິິກໍາ ​ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ KUBOTA ແລະ ຫ້າງຮ້ານອື່ນໆທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກ​ນີ້ ຍັງສາມາດປະກອບທູລະກິດສ່ວນຕົວທີ່​ກ່ຽວກັບ​ການແປງລົດ ແລະ ກົນຈັກຕ່າງໆ.

ວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ

ໂຮງຮຽນເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ກໍາລັງຢູ່ໃນໄລຍະພັດທະນາຫຼັກສູດກົນຈັກກະສິກໍາ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ທັນມີຕົວຢ່າງລາຍວິຊາຮຽນ. ສ່ວນລາຍວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ແລະ ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ ແມ່ນນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດດຽວກັບ ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ