ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ​ແລະ ທີ່​ດິນ

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ

ຫຼັກສູດ ຊັ້ນສູງ 3 ປີ

ການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ໝາຍເຖິງການໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ໂດຍຜູ້ປະເມີນ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ​ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານການປະເມີນຕີລາຄາມູນຄ່າຊັບສິນ ເພື່ອກໍານົດການປະເມີນໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ. ການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈ ໃນຂະແໜງການລົງທຶນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລົງທຶນ ທັງໃນພາກລັດ ​ແລະ ເອກະຊົນ ເພາະມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຄວາມເໝາະສົມຂອງມູນຄ່າຊັບສິນ ແກ່ການລົງທຶນ. 

ສາຂາ ການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຮຽນກ່ຽວກັບ ການປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າຊັບ​ສິນປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ ​ເຊັ່ນ: ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ອາຄານ ​ແລະ ທີ່​ດິນ ໂດຍຜ່ານການຄາດຄະເນ ງົບປະມານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ​ໃຫ້​ເໝາະສົມກັບ​ມູນ​ຄ່າ​ຕະຫຼາດ ຫຼື ມູນຄ່າເດີມຂອງວັດຖຸ; ຮຽນກ່ຽວກັບ​ວິຊາ​ທາງ​ການ​ຄໍານວນ ທີ່ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ​ແລະ ທີ່​ດິນ;  ພື້ນຖານການບໍລິການກ່ຽວກັບ ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ການພັດທະນາທີ່ິດິນ ແລະ ພື້ນຖານການປະເມີນຕົ້ນທຶນການກໍ່ສ້າງອາຄານຕ່າງໆ.

ວິທີ​ການ​ສິດສອນ ​ລວມມີ​ທັງ ພາກ​ທິດ​ສະ​ດີ​ ໃນຫ້ອງຮຽນເຊັ່ນ: ການຄິດໄລ່ ແລະ ຄຳນວນວິຊາ ສະຖິຕິ, ຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາອື່ນໆ ​ໃນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ; ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ຍັງເນັ້ນໃຫ້ນັກສຶກສາ ໄດ້ລົງເລິກການ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ ​ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ວິທີ​ການຄິດໄລ່ຕ່າງໆ ທີ່​ໄດ້​ຮຽນມາ ບວກ​ກັບຂໍ້ມູນດ້ານລາຄາຕົວຈິງ​ ເພື່ອປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າຊັບສິນຕົວຈິງ ຈາກ​ການລົງສະໜາມ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປະເມີນຊັບສິນ.

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານຄະນິດສາດ ແລະ ຈິດຕະວິທະຍາ; ມີທັກສະ  ຄິດໄລ່ ແລະ ການກະຕວງ; ເປັນຄົນ ລະອຽດອ່ອນ ​ແລະ ຮູ້ວິເຄາະ ​ແລະ ກະ​ຕວງຄວາມເປັນໄປໄດ້; ມີຄວາມສົນໃຈ  ພິເສດໃນວຽກງານມູນ​ຄ່າ​ຕະຫຼາດຂອງ​ຊັບ​ສິນ, ການປະເມີນ, ວຽກງານ​ສິນ​ເຊື່ອ​ທາງ​ທະນາຄານ ​ແລະ ວຽກງານ​ອາ​ສັງຫາລິມະ​ຊັບ.

ທັກສະໃນການຄິດໄລ່, ການຄໍານວນ ແລະ ການເກັບຂໍ້ມູນ ເພື່ອນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນການປະເມີນການຊື້-ຂາຍ ຫຼື ແລກປ່ຽນ; ຮູ້ວິທີການ ແລະ ຫຼັກການໃນການຄໍ້າປະກັນ, ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ ຄ່າເຊົ່າ, ການປະກັນໄພ, ການຮ່ວມທຶນ ​ແລະ ການຄິດໄລ່ເກັບຄ່າທຳນຽມຈົດທະບຽນ ຂອງ ພາກລັດ.

ເປັນນັກປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ, ພະ​ແນ​ກສິນ​ເຊື່ອ​ຂອງທະນາຄານ, ປະກັນໄພ, ພະນັກງານທີ່ດິນ ຫຼື ເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດອະສັງຫາລິມະຊັບ. ສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກກັບ​ບໍລິສັດ​ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍ ຊັບ​ສິນ ​ແລະ ທີ່​ດິນ ​ແລະ ບໍລິສັດ​ປະ​ເມີນ​ລາຄາ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສາມາດ ເປັນພະນັກງານ ໃນຂະແໜງການ​ຂອງ​ພາກລັດໄດ້ ເຊັ່ນ:  ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນ.

ໝວດວິຊາພື້ນຖານ​ຂອງ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ

 1. ການ​ຄິດ​ໄລ່​ສໍາລັບ​ປະ​ເມີນ​ລາຄາ
 2. ສະຖິຕິ​ພື້ນຖານ
 3. ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທົ່ວ​ໄປ
 4. ພາສາ​ອັງກິດ
 5. ຄະນິດສາດ​ທຸລະ​ກິດ

ໝວດວິຊາ​ເຕັກນິກ

 1. ​ເສດຖະສາດ​ເບື້ອງຕົ້ນ
 2. ການ​ວິ​ໄຈ​ທຸລະ​ກິດ​ອະສັງຫາລິມະ​ຊັບ
 3. ​ເມືອງ ​ແລະ ການພັ​ດທະນາ​ຂອງ​ເມືອງ
 4. ສະຖິຕິ​ສໍາລັບ​ປະ​ເມີນ​ລາຄາ
 5. ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​​ເພື່ອ​ການປະ​ເມີນ​ລາຄາ
 6. ຫຼັກການ​ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ
 7. ຫຼັກການ​ຕະຫຼາດ
 8. ກົດໝາຍທີ່​ດິນ ​ແລະ ນະ​ໂຍບາຍ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ປະ​ເມີນ​ລາຄາ​ຢູ່​ລາວ
 9. ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ວຍ SPSS
 10. ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ປຸກ​ສ້າງ ​ແລະ ຜັງ​ເມືອງ

ໝວດວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ທົ່ວ​ໄປ

 1. ວິທີ​ການ​ຂຽນ ​ແລະ ການ​ປະ​ເມີນ​ໂຄງການ
 2. ການ​ບັນ​ຊິ​ສໍາລັບ​ປະ​ເມີນ​ລາຄາ
 3. ການ​ປະ​ເມີນ​ຕົ້ນທຶນ​ກໍ່ສ້າງ​ສໍາລັບ​ປະ​ເມີນ​ລາຄາ
 4. ການ​ບໍລິຫານ​ອົງ​ກອນ
 5. ພື້ນຖານ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດວັດ​ແທກ
 6. ພາບ​ຖ່າຍ​ທາງ​ອາກາດ
 7. ພາບ​ຖ່າຍ​ທາງ​ດາວ​ທຽມ
 8. GPS
 9. GIS

ໝວດວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ດ້ານ​ປະ​ເມີນ​ລາຄາ

 1. ຫຼັກການ​ປະ​ເມີນ​ລາຄາ​ອະສັງຫາລິມະ​ຊັບ
 2. ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ການ​ປະ​ເມີນ​ລາຄາ
 3. ການ​ບໍລິຫານ​ອະສັງຫາລິມະ​ຊັບ
 4. ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່​ເຂດ​ປະ​ເມີນ​ລາຄາ
 5. ມາດຖານ ​ແລະ ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ຂອງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ລາຄາ
 6. ​ເສດຖະສາດ​ສໍາລັບ​ການ​ປະ​ເມີນ​ອະສັງຫາລິມະ​ຊັບ
 7. ອະສັງຫາລິມະ​ຊັບ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ

ບ. ​ໂສກ​ປ່າ​ຫຼວງ,

ໂທ 021 312 420 ຫຼຶ 021 313 303