ສ້າງຊີວະສາດ

ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

 ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ

​ສ້າງ​ຄູຊີວະສາດ ໝາຍເຖິງການສ້າງຄູເພື່ອການຮຽນ-ການສອນວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນໂລກ. ສາຂານີ້ມີຄວາມສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະເມື່ອອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງຂອງປະເທດລາວເຮົາ ແມ່ນເຫັນວ່າຄູສອນສາຍທໍາມະຊາດໃນຂັ້ນສຶກສາສາມັນແມ່ນຍັງຂາດເຂີນ. ນອກຈາກນີ້ ຄູທີ່ສອນຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍສ່ວນໃຫຍ່ຍັງເປັນຄູທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ລະດັບ ກໍ່ຄືເປັນຄູທີ່ຈົບແຕ່ຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນສູງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຈົບ ປະລິນຍາເທື່ອ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານນີ້.

ສາ​ຂາ​ນີ້ຮຽນກ່ຽວກັບຊີວະສາດພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ສ່ວນປະກອບໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໂປຣຕິນ, ຄາໂບໄຮເດຣດ ແລະ ເອັນໄຊ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼັກການສິດສອນ, ການວິເຄາະຫຼັກສູດເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຕ່ງບົດສອນ ແລະ ກະກຽມບົດສອບເສັງໃຫ້ກົງກັບຫຼັກສູດໄດ້. ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ຫລັກຈັນຍາບັນຂອງການເປັນຄູສອນ, ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫ້ອງຮຽນ.

ວິທີການສິດສອນແມ່ນມີ 2 ແບບຄື: ທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍຈະເນັ້ນໃສ່ການທົດລອງຕົວຈິງ ເຊີ່ງເນື້ອໃນການທົດລອງລວມມີ ການສັງເກດ ແລະ ສຶກສາເບິ່ງສັດເອກຈຸລັງ ແລະ ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງພືດດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ, ກາຍະວິພາກສາດ ແລະ ການຜ່າຕັດສັດເພື່ອສັງເກດສະລີລະສາດ. ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ລົງພາກສະໜາມເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງໃນລະບົບນິເວດ ແລະ ລວບລວມພືດເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງໄວ້ໃນສວນພືດ ແລະ ລົງຝຶກຫັດການສອນຕົວຈິງຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕ່າງໆ.

ນັກຮຽນຄວນມີພື້ນຖານວິຊາຄິດໄລ່ ແລະ ວິຊາທີ່ນອນໃນສາຍທຳມະຊາດ. ເປັນຄົນມັກຮັກໃນການສິດສອນ ແລະ ມີອັດທະຍາໄສດີ. ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ພືດ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົວອ່ອນ, ຮູບຮ່າງໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເຊັ່ນ: ໂຄງສ້າງຂອງສັດ, ພືດ ແລະ ຈຳພວກແມງໄມ້ຕ່າງໆ, ການເກີດ ແລະ ສືບເຊື້ອຂອງບັກເຕເຣຍ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ.

ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກສາຂາວິຊານີ້ຈະມີຄວາມຮູ້ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິຊາຊີວະສາດ ແລະ ທັກສະໃນການສິດສອນ​ ແລະ ​ການຖ່າຍ​ທອດ​ບົດຮຽນ. ນັກສຶກສາຈະມີທັກສະໃນການສັງເກດ ແລະ ການຈຳແນກປະເພດສັດ ແລະ ພືດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດວາງແຜນ, ແຕ່ງ ແລະ ອອກແບບບົດສອນ ແລະ ບົດສອບເສັງນຳອີກ.

ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກສາຂາວິຊານີ້ ສາມາດປະກອບອາຊີບເປັນອາຈານສອນວິຊາຊີວະສາດສາຂາຕ່າງໆ ຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງສາມາດເຮັດວຽກໃນສາຂາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ການກະເສດ, ປ່າໄມ້, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການແພດຂັ້ນພື້ນຖານ, ການປູກຝັງ – ລ້ຽງສັດ ແລະ ການເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບ.

ວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ

 1. ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ
 2. ວັດ – ປະເມີນຜົນການສຶກສາ
 3. ການວິໄຈພາກປະຕິບັດ
 4. ວິທີວິໄຈການສຶກສາ
 5. ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ
 6. ບໍລິຫານການສຶກສາ
 7. ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ
 8. ວິເຄາະຫຼັກສູດສ້າງຄູ
 9. ວິທີສິດສອນໝວດວິຊາສະເພາະສາຂາຊີວະສາດ
  1. ກຳມະພັນວິທະຍາ
  2. ເຫັດວິທະຍາ
  3. ຊີວະເຄມີ
  4. ຊີວະໂມເລກູນ
  5. ກາຍຍະວິພາກສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ
  6. ຈັດແບ່ງສັດ
  7. ກາຍຍະວິພາກສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ
  8. ຈຸລະຊີບວິທະຍາ
  9. ທໍລະນີວິທະຍາ
  10. ກາຍຍະວິພາກຄົນ
  11. ນິເວດວິທະຍາ
  12. ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ
  13. ສະລິລະສາດສັດ
  14. ວິວັດທະນາການ ແລະ ການກຳເນີດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
  15. ກາຍຍະວິພາກພືດ
  16. ສະລິລະສາດພືດ
  17. ອານຸກົມວິຖານພືດ
  18. ຊີວະຟີຊິກ
  19. ມັດສາວິທະຍາ
  20. ສັນຖານວິທະຍາພືດ
  21. ຄະນິດສາດນຳໃຊ້
  22. ເຄມີທົ່ວໄປ
  23. ຟີຊິກທົ່ວໄປ