ສ້າງຄູບໍລິຫານການສຶກສາ

ຄະນະ​ ສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ

ປະລິນຍາ​ຕີ 4 ປີ

ການບໍລິຫານການສຶກສາໝາຍເຖິງການດໍາເນີນງານ ເພື່ອພັດທະນາສະມາຊິກຂອງສັງຄົມໃນທຸກໆດ້ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ບຸກຄະລິກ ກະພາບ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄຸນນະທໍາ. ການບໍລິຫານການສຶກສາ ມີຄວາມສໍາຄັນເນື່ອງຈາກເປັນ ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການບໍລິຫານທາງດ້ານວິຊາການ ການຮຽນການສອນ, ບຸກຄະລາກອນ, ງົບປະມານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທາງການສຶກສາອື່ນໆ ເພ່ືອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຄົົນ ກໍ່ຄືປະເທດຊາດ​.  

ສາຂານີ້ຮຽນກ່ຽວກັບການ​ບໍລິຫານ​ການ​ສຶກສາ​​ເຊັ່ນ: ຫຼັກການ ​ແລະ ທິດ​ສະ​ດີກາ​ນບໍລິຫານ​ການ​ສຶກສາ, ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ການວາງ​ແຜນການ​ສຶກສາ; ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ສຶກສາ​ເຊັ່ນ: ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ, ການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຄູ, ການ ບໍລິຫານກິດຈະການນັກສຶກສາ, ການບໍລິຫານສະຖານທີ່ສຶກສາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ​ການ​ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ​ເຊັ່ນ: ການ​ວິ​ໄຈ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ການ​ຮຽນການ​ສອນ; ​ແລະ ຫຼັກການເປັນຄູ ເຊັ່ນ: ທິດສະດີການສອນ, ການວິເຄາະ ແລະ ການສ້າງຫຼັກສູດ.

ວິທີການສິດສອນແມ່ນຈະໄດ້ຮຽນທິດສະດີເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ,ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຝຶກການຂຽນ ແຜນການສອນ, ການລົງສັງເກດການສອນ ​ແລະ ການ​ບໍລິຫານ​ການ​ສຶກສາ, ການຝຶກການສອນພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ, ການສ້າງ ແຜນກິດຈະກໍາປະກອບການສອນ, ການສ້າງແຜນວຽກງານບໍລິຫານໃນຫ້ອງການ. ນອກ​ນັ້ນ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ລົງ​ຝຶກງານ ຕາມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ຕ່າງແຂວງ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູແຫ່ງຕ່າງໆ.

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ທາງດ້ານສັງຄົມສາດ; ເປັນຄົນ ທີ່ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ມີມະນຸດສໍາພັນດີ,​ ມີຄວາມປະນີປະນອມ ແລະ ນັບຖືໃນຄວາມຄິດຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ; ມີຄວາມສາມາດ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ປົກຄອງຢ່າງເປັນລະບົບ,  ສາມາດແກ້ໄຂ ບັນຫາ ແລະ ຕັດສິນໃຈຢ່າງມີເຫດຜົນ; ​ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈໃນການ​ສຶກສາ ​ແລະ ພັດທະນາ.

ສາມາດນໍາໃຊ້ຫຼັກການທາງດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາເຂົ້າໃນການສ້າງ, ພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມຄູ ​ແລະ ວຽກງານ​ບໍລິຫານ​ການ​ສຶກສາ; ສາມາດ​ຄົ້ນຄວ້າ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ວາງ​ແຜນການ​ສຶກສາ, ມີທັກສະ​ໃນ​ການບໍລິຫານ​ໂຄງການ, ການປະເມີນຜົນການສຶກສາ, ການວິ​ໄຈ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ການ​ຮຽນການ​ສອນ ​ແລະ ການວິ​ເຄາະ​ຫຼັກສູດ.

ເປັນຄູສອນ; ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ; ເປັນນັກວິຊາການດ້ານ ການພັດທະນາການສຶກສາໃນໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ; ​ແລະ ຍັງສາມາດເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການບໍລິຫານດ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ. 

ໝວດພື້ນຖານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ

 1. ເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາ
 2. ການວັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນການສຶກສາ
 3. ການວິໄຈພາກປະຕິບັດ
 4. ວິທີວິໄຈການສຶກສາ
 5. ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ
 6. ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ
 7. ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ
 8. ການວິເຄາະຫຼັກສູດ
 9. ປະສົບການການສຶກສາ

ໝວດວິຊາສະເພາະການບໍລິຫານ

 1. ຫຼັກການ ແລະ ທິດສະດີການບໍລິຫານການສຶກສາ
 2. ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການ​ສຶກສາ
 3. ເສດຖະສາດການສຶກສາ
 4. ໜ້າທີ່ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
 5. ການສຶກສາປຽບທຽບ
 6. ທັກສະການສື່ສານການສຶກສາ
 7. ພາວະຜູ້ນໍາ
 8. ການບໍລິຫານພຶດຕິກໍາອົງກອນ
 9. ນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນການສຶກສາ
 10. ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນກັບຊຸມຊົນ
 11. ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
 12. ການບໍລິຫານອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 13. ການບໍລິຫານຫ້ອງການ
 14. ການບໍລິຫານກິດຈະການນັກສຶກສາ
 15. ການບໍລິຫານການເງິນ
 16. ການບໍລິຫານຫຼັກສູດ
 17. ພາວະຜູ້ນໍາທາງວິຊາການ
 18. ກົດໝາຍ ແລະ ຈັນຍາບັນມືອາຊີບ
 19. ປະຫວັດການສຶກສາລາວ
 20. ຄອມພິວເຕີເພື່ອຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິໄຈ
 21. ພາສາອັງກິດສໍາລັບການບໍລິຫານ
 22. ການນິເທດການສຶກສາ
 23. ການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ການປະເມີນການສຶກສາ
 24. ສໍາມະນາປະເດັນ ແລະ ທິດທາງໃນການບໍລິຫານການ​ສຶກສາ
 25. ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ
 26. ການວິໄຈເພື່ອພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ