ປູກຝັງ

ຄະນະ​ກະ​ເສດ​ສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດລາວ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ 4 ປີ

ການປູກຝັງ ເປັນສາຂາວິຊາທີ່ເວົ້າເຖິງສາດ ຫຼື ວິທະຍາສາດຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປູກພືດ ລວມທັງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປູກພືດ. ສາຂານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນ ເນື່ອງຈາກມັນໄດ້ເນັ້ນໜັກ ໃສ່ການສ້າງນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້ແລະ ສາມາດເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດ, ເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ຄືການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍລວມ.

ສາຂານີ້ສຶກສາກ່ຽວກັບ ພືດສາດ (ເຊັ່ນ: ສະລິລະສາດພືດ, ລັກສະນະຂອງພືດ, ການທໍາງານຂອງພືດ) ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປູກຝັງ (ເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້ນໍ້າເຂົ້າໃນການປູກພືດ, ການປັບປຸງດິນ, ບັນດາທາດໃນດິນທີ່ເຮັດໃຫ້ພືດຈະເລີນງອກງາມ, ອຸຕຸກະເສດ ຫຼື ການສຶກສາສະພາບອາກາດທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການປູກພືດ) ແລະ ວິຊາສະເພາະດ້ານການປູກຝັງ ເຊັ່ນ: ວິທີການປູກ ແລະ ປັັບປຸງພັນພືດປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພືດສວນ, ພືດໄຮ່ ແລະ ພືດອຸດສາຫະກໍາ. 

ວິທີການສິດສອນປະກອບມີການຮຽນທິດສະດີການປູກຝັງ ໂດຍຜ່ານການບັນຍາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນສວນທົດລອງພາຍໃນໂຮງຮຽນ, ໂດຍນັກສຶກສາຈະໄດ້ ທົດລອງປູກພືດດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງມີຂະບວນການຕັ້ງແຕ່ ການເລືອກສະຖານທີ່, ການຂຸດໜານ, ກ້າ, ບົ່ມ, ຫົດນໍ້າ ແລະ ຕິດຕາມສຶກສາຂະບວນການຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼື ຂະບວນການໃຫ້ຜົນຜະລິດ. ມີ​ການຝຶກງານ ໃນໜ່ວຍງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາຊີວະສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ. ມີຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼື ການສຶກສາກ່ຽວກັບພືດ ແລະ ການປູກຝັງປະເພດຕ່າງໆ. ເປັນຄົນມັກທໍາມະຊາດ ແລະ ມັກການເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ແລະ ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ແມ່ນ ຄວນເປັນຄົນທີ່ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. 

ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກສາຂານີ້ ຈະມີທັກສະໃນການປູກພືດ, ການບົວລະບັດຮັກສາພືດ ແລະ ການຈັດການກິດຈະການກະສິກໍາອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການເລືອກພື້ນທີ່ໃນການປູກ, ການປັບແຕ່ງພື້ນທີ່ ຫຼື ການກຽມດິນ, ການປູກ, ຮັກສາ ແລະ ເກັບກ່ຽວພືດ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍຜົນຜະລິດພືດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ນໍາພາປະຊາຊົນເຮັດວຽກກະສິກໍາ.

ນັກສຶກສາ ສາມາດປະກອບອາຊີບ ເປັນນັກວິຊາການ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ຫຼັກໃນການຈັດການກ່ຽວກັບການປູກຝັງ ໂດຍສາມາດເຮັດວຽກນໍາໜ່ວຍງານທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໂຄງການສົ່ງເສີມກະສິກໍາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກະຊວງກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ແຂວງ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ, ສູນປ້ອງກັນພືດ ເປັນຕົ້ນ.

ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

 1. ພືດສາດ
 2. ນິເວດວິທະຍາ
 3. ວິທະຍາສາດ​ດິນ
 4. ກະ​ເສດ​ຊົນລະປະທານ
 5. ສະລິ​ລະ​ສາດ​ພືດ
 6. ອຸ​ຕຸນິຍົມ​ວິ​ທະ​ຍາ​ກະ​ສິ​ກຳ
 7. ຈຸ​ລະ​ຊີ​ວະ​ວິ​ທະ​ຍາ
 8. ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ກະ​ສິ​ກຳ
 9. ຊີວະ​ເຄມີ

ໝວດວິຊາສະເພາະ

 1. ຫຼັກການກະສິກຳ
 2. ນະ​ໂຍ​ບາຍ​​ກະສິກຳ
 3. ລະບົບການຜະລິດ
 4. ລະບົບການລ້ຽງສັດ
 5. ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ແລະ ສົ່ງເສີມ
 6. ກະ​ສິ​ກຳ​ປ່າ​ໄມ້
 7. ສະຖິຕິ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ
 8. ສຳ​ມ​ະ​ນາ ແລະ ຂຽນບົດ​ລາຍ​ງານ
 9. ຝຶກງານສະເພາະດ້ານ
 10. ລະ​ບົບ​ການ​ປູກ​ພືດ
 11. ວິທະຍາ​ການຫຼັງການ​ເກັບ​ກ່ຽວ
 12. ການ​ກະສິກຳ​ແບ​ບປະສົມ​ປະສານ
 13. ກະ​ສິກຳ​ອິນ​ຊີ
 14. ການ​ປະສົມ ​ແລະ ການ​ຄັດ​ພັນ​ພືດ
 15. ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ກັກ​ກັນ​ພືດ
 16. ການ​ປັບປຸງ​ດິນ
 17. ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ
 18. ວິທະ​ຍາ​ການ​ເມັດ​ພັນ
 19. ພືດ​ທັນ​ຍາ​ຫານ
 20. ພືດ​​ເສດຖະກິດ
 21. ພືດ​ສວນ
 22. ເຮືອນກ້າ 
 23. ແມງ​ໄມ້
 24. ພະຍາດ​ພືດ
 25. ການ​ວິນິດ​​ໄສ​ພະຍາດ​ພືດ
 26. ການ​ຜະລິດ​ພືດ