ເສດຖະສາດພາກລັດ

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ປະລິນຍາຕຼີ 4 ປີ

ສາຂາເສດຖະສາດພາກລັດ ເປັນສາຂາທີ່ວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານ ໃນການດໍາເນີນນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ. ສາຂານີ້ ມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ເນື່ອງຈາກເປັນພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບເສດຖະກິດ ທີ່ຈະຊ່ວຍກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ພາກການເງິນ.

ສາຂານີ້ຮຽນກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ການວິເຄາະການເງິນຂອງທຸລະກິດ ແລະ ລັດຖະບານ, ນະໂຍບາຍງົບປະມານ, ນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ການແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ, ຂະບວນການ, ວິທີການກະກຽມ ແລະ ການວິເຄາະງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານໃນລະບົບເສດຖະກິດ, ໂຄງສ້າງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງລັດ ເຊັ່ນ: ການເກັບສ່ວຍສາອາກອນ, ການກໍ່ໜີ້ສາທາລະນະ ເປັນຕົ້ນ.

ປະກອບມີການສອນທິດສະດີເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະບັນຫາເສດຖະກິດ ເຊັ່ນ: ບັນຫາການເງິນພາກລັດ, ການທະນາຄານ, ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ. ມີການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງທັງຈາກພາກສະໜາມ ຫຼື ຈາກເອກະສານ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ການລົງຝຶກງານໃນອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານກາງ,​ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ.

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານຄະນິດສາດ ແລະ ສະຖິຕິ. ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນເງິນຕາ, ການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນພາກລັດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈຊອກຮູ້ ແລະ ສຶກສາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກ.

ສາມາດນໍາໃຊ້ທິດສະດີ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງເສດຖະສາດ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ການວິເຄາະເສດຖະກິດ, ນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນຫາທີ່ເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາໃດໜຶ່ງ, ວິເຄາະປະສິດທິພາບໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ.

ເປັນນັກວິຊາການດ້ານການວາງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໂດຍສາມາດເຮັດວຽກໃນອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ, ບໍລິສັດປະກັນໄພ, ບໍລິສັດເງິນທຶນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເປັນຕົ້ນ.

ວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ

 1. ຄະນິດສາດ
 2. ສະຖິຕິ
 3. ຫຼັກ​ເສດຖະສາດ
 4. ​ເສດຖະສາດ​ຈຸ​ລະ​ພາກ
 5. ​ເສດຖະສາດ​ມະຫາ​ພາກ
 6. ​​ບັນຊີທົ່ວໄປ
 7. ເສດຖະກິດ​ອາຊີ
 8. ເສດຖະສາດ​ປຽບທຽບ

ໝວດວິຊາສະເພາະ

 1. ພາສາ​ອັງກິດ​ສຳ​ຫຼັບ​ເສດ​ຖະສາດ-ການ​ຄ້າ
 2. ​ເສດຖະສາດ​ເງິນຕາ-ການ​ທະນາຄານ
 3. ທິດ​ສະ​ດີ​ເງິນຕາ
 4. ທິດສະດີຕະຫຼາດ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ
 5. ນະ​ໂຍບາຍ​ເສດຖະກິດ
 6. ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ
 7. ເສດຖະສາດ​ການ​ເງິ​ນທຸລະກິດ
 8. ​ເສດຖະສາດ​ການ​ເງິນ​ພາກ​ລັດ
 9. ທິດ​ສະ​ດີ​ພາສີ-ອາກອນ
 10. ​ເສດຖະສາດ​ສາທາລະນະ
 11. ງົບປະມານ
 12. ​ເສດຖະສາດ​ອຸດສະຫະ​ກຳ ​ແລະ ນະ​ໂຍບາຍ
 13. ການ​ວາງ​ແຜນ ​ແລະປະ​ເມີນ​ໂຄງການ
 14. ​ເສດຖະສາດ​ພັດທະນາ ​ແລະ ວາງ​ແຜນ
 15. ​ເສ​ດຖະສາດ​ສະຫວັດດີ​ການ
 16. ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 17. ການ​ເງິນ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ
 18. ​​ເສດຖະສາດລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ
 19. ເສດຖະສາດການ​ບໍລິຫານ
 20. ​ເສດຖະມິ​ຕິ
 21. ວິທີ​ການ​ວິ​ໄຈ
 22. ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ລົງຝຶກງານ
 23. ສຳ​ມະ​ນາ