ກະເສດສາດ

ສັດຕະວະແພດ

ວິທະຍາສາດ ການປະມົງ

ການປູກຝັງ

ການລ້ຽງສັດ

ການປ້ອງກັນພືດ

ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ