ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ການຈັດການ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການວາງແຜນພັດທະນາ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້

ການປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ເຄມີ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ການຂຸດຄົ້ນ – ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ

ການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່

ການຈັດສັນ – ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້