ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳໝາຍເຖິງການຄວບຄຸມປະລິມານແລະລະດັບນ້ຳຂອງແຫຼ່ງນ້ຳແລະການຈັດການໆນໍາໃຊ້ນ້ຳໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ນໍ້າເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທຸກຂະແໜງການ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການຈັດການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຫ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະມີປະສິດທິພາບ.

ວິຊານີ້ແມ່ນຮຽນກ່ຽວກັບການຄຳນວນຄິດໄລ່ນ້ຳເພື່ອການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ການວິເຄາະແລະຈັດການຄຸນນະ
ພາບຂອງນ້ຳ, ການບຳບັດນ້ຳເສຍ, ການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ນໍ້າຢ່າງມີຄຸນຄ່າ, ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ, ການວາງແຜນແລະອອກແບບອາຄານກັກເກັບນ້ຳແລະອາຄານນຳສົ່ງ ເຊິ່ງນັກຮຽນ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼັກການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຕະຫຼອດເຖິງວິທີການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມແລະການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ.

ຮູບແບບການຮຽນການສອນແມ່ນເລີ່ມຈາກການຮຽນທິດສະດີພື້ນຖານທາງດ້ານວິສະວະກຳທີ່ກ່ຽວພັນກັບຊັບພະຍາກອນນ້ຳເຊັ່ນ: ທໍລະນີວິສະວະກຳ, ກົນລະສາດດິນ, ກົນລະສາດວິສະວະກຳ, ການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີເຂົ້າໃນການແຕ້ມແບບຕະຫລອດເຖິງການສຳຫຼວດແລະແຕ້ມແຜນທີ່. ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຝຶກງານກັບພານສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮຽນຮູ້ການວັດແທກຄວາມໄວແລະປະລິມານຂອງນ້ຳໃນສະຖານີຕ່າງໆກ່ອນແລະຫຼັງການອອກແບບໂຄງສ້າງຕ່າງໆ.

ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານວິຊາເຄມີສາດແລະຊີວະສາດ. ເປັນຄົນຊ່າງສັງເກດ, ກະຕືລືລົ້ນ, ຮູ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້. ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະສິ່ງແວດລ້ອມທາງນ້ຳ. ມັກການຄົ້ນຫາແລະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນ.

ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ;ຮູ້ວິທີການສຶກສາແຫຼ່ງນ້ຳເພື່ອມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມ,ວິທີການປ້ອງກັນໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າ;ສາມາດຄຸ້ມຄອງນ້ຳແບບປະສົມປະສານແລະຍືນຍົງ, ປະເມີນຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມກ່ອນແລະຫຼັງການກໍ່ສ້າງ.

ເປັນຜູ້ບໍລິຫານຈັດການນ້ຳຢູ່ຕາມເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ, ເປັນນັກວິຊາການ ໃນກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ກົມກອງ ຫຼື ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,ການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ ປົກປັກຮັກສານໍ້າ.

ໝວດວິຊາພື້ນຖານດ້ານວິສະວະກຳ

 1. ພື້ນຖານຄອມພິວເຕີ
 2. ຄະນິດສາດ
 3. ພາສາອັງກິດ
 4. ການສຳຫຼວດແລະແຕ້ມແຜນທີ່
 5. ທໍລະນີວິສະວະກຳ
 6. ກົນລະສາດດິນ
 7. ການຂຽນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ
 8. ຫຼັັກການເສດຖະກິດວິສະວະກຳ
 9. ໝວດວິຊາສະເພາະແບ່ງຕາມສາຂາວິຊາ
 10. ອຸທົກກະສາດທາງສະຖິຕິ
 11. ພູມອາກາດແລະອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຂອງນ້ຳ
 12. ການປະເມີນຜົນກະທົບ, ຄວາມສ່ຽງແລະການຄຸ້ມຄອງ
 13. ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ແລະຄວາມຕ້ອງການນໍ້າ
 14. ການຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງນ້ຳ
 15. ຊົນລະສາດສິ່ງແວດລ້ອມ
 16. ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນ້ຳ
 17. ການບຳບັດນ້ຳແລະນ້ຳເປື້ອນ

ວິຊາສະເພາະລວມ

 1. ວິທີການທາງສະຖິຕິໃນການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນ້ຳ
 2. ຂະບວນການທາງອຸທົກກະສາດ
 3. ຂະບວນການທາງວັດຖຸແລະເຄມີ
 4. ຂະບວນການທາງຊີວະວິທະຍາ
 5. ການໄຫຼໃນຄອງນ້ຳເປີດ
 6. ການໄຫຼຖ້ວມແລະຊົນລະສາດນ້ຳຂອງແມ່ນໍ້າ
 7. ການເຊາະເຈື່ອນແລະການຕົກຕະກອນ
 8. ການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ້ຳ
 9. ການວາງແຜນແລະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
 10. ກົດໝາຍນ້ຳແລະນະໂຍບາຍການບໍລິຫານ
 11. ການວາງແຜນແລະອອກແບບອາຄານກັກເກັບນ້ຳ
 12. ລະບົບແຫຼ່ງນ້ຳແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
 13. ນິເວດວິທະຍາແລະການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບນິເວດ
 14. ອຸທົກທໍລະນີວິທະຍາແລະນໍ້າໃຕ້ດິນ
 15. ຫຼັກການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ
 16. ອະນຸລັກດິນ ແລະ ນ້ຳ
 17. ການສະໜອງນ້ຳ ແລະ ສຸຂາພິບານ
 18. ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ
 19. ລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍນ້ຳ