ກະເສດສາດ

ການໂຮງແຮມ – ທ່ອງທ່ຽວ

ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

ການບໍລິການສະຖານທີ່ພັກແຮມ

ການບໍລິການການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ການບໍລິການອາການ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

ທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກ

ການໂຮງແຮມ